TARİHÇE

İstatistik, verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, analiz edilmesi, sunulması ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan metotlar topluluğudur. 17. Yüzyıla kadar sadece bilgi kaydetme şeklinde gerçekleşen istatistiki çalışmalar, 18. ve 19. Yüzyıllarda J. Bernoulli (1645-1705) ve K.Gauss’un (1777-1855) katkılarıyla matematik temelleri üzerine oturtulmuş, olasılık teorisi geliştirilmiştir. Sosyal ve antropolojik olaylara istatistiği kapsamlı bir şekilde uygulayan ilk matematikçi olan Adolphe Quételet (1796-1874) ise modern istatistiğin kurucusu olarak kabul edilmiştir. 20. Yüzyılın başında R. A. Fisher, K. Pearson ve W. S. Gosset’in katkılarıyla tahmin yapma ve karar verme konuları ön plana çıkarak istatistik sayısal verilerin yorum ve değerlendirmesini yapan bir bilimsel metotlar topluluğu haline gelmiştir. İstatistik zaman içinde günlük hayatta hemen her alanda kullanılır hale gelmiştir. Sosyolojik araştırmalardan, devlet yönetimine, üretim sektöründen, finansa kadar pek çok alanda faydalanılan bir bilim dalı olan istatistik, sağlık bilimleri içerisinde de “biyoistatistik” ismi ile özelleşmiş olarak önemli bir yer tutmaktadır.

Biyoistatistik çalışmaları, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 1966 yılında İstatistik ve Veteriner Hizmetleri Kürsüsü olarak yürütülmeye başlanmıştır. Kürsü profesörlüğü vekaleten Prof. Dr. Emin Arıtürk’e verilmiş, aynı yıl kürsüye zootekni öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Saim Kendir atanmıştır. Daha sonra kürsü yönetimine Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. İsmail Türk getirilmiştir.  Anabilim Dalımız, 1996 yılında Zootekni Anabilim Dalı’ndan ayrılarak Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümüne bağlı Anabilim Dalı statüsüne kavuşmuştur.

BİYOİSTATİSTİK ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalımızda görev yapan 1 öğretim üyesi ve 4 öğretim elemanı bulunmaktadır.

Anabilim Dalımız Dışkapı Yerleşkesinde bulunan 8 no’lu binanın (Beyaz Bina) birinci katında konumlandırılmıştır. Anabilim Dalımız tarafından verilen lisans dersleri aynı binada bulunan amfilerde yürütülmektedir. Ayrıca Anabilim Dalımıza ait bir seminer salonu ile 48 bilgisayar kapasiteli, modern eğitim araçlarının kullanıldığı bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Veteriner Fakültesi lisans programı dahilinde Anabilim Dalımız tarafından eğitim-öğretim döneminin bahar yarıyılında Biyoistatistik (Zorunlu) ve Bilgisayar Programlama (Seçmeli) dersleri verilmektedir.  İntern öğrenci eğitimi kapsamında ise her rotasyon grubuna verilen zorunlu dersin yanı sıra Bilimsel Araştırmalarda Temel İstatistik Yöntemler ile SPSS’te Uygulamalı İstatistik Yöntemler olmak üzere iki adet seçmeli ders de verilmektedir. Lisans üstü programı dahilinde, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora dersleri verilmekte, bunun dışında enstitü tarafından açılan Bilimsel Araştırmalarda İstatistiksel Yöntemlerin Kullanımı dersine Anabilim Dalımız tarafından katkı sağlanmaktadır.

Lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim faaliyetleri dışında, fakültemiz öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına araştırma ve biyoistatistik danışmalığı hizmeti verilmektedir.