TARİHÇE

Veteriner Fakültesi, ilk Üniversite Yasası olan 4936 sayı lı Kanunun 78’inci maddesi uyarınca 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesine bağlanınca (1948), ders programlarında yeni düzenlemelere gidilmiş; ancak kimya ve biyokimya dersleri için herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Derslerin, Prof. Dr. Bedii fiakir (Toktay), Prof. Dr. Macit Sait (Erkol) ve Asistan Kamuran Uygurer’den (Ertürk) oluşan Fizyoloji Enstitüsü kadrosu tarafından verilmesine devam edilmiştir. YZE’nin kuruluşundan itibaren “enstitü” şeklinde olan bölümler, Veteriner Fakültesinin önerisi ve Üniversite Senatosunun 15 Ocak 1952 tarihli kararı ile “kürsü”lere dönüştürülmüştür. Yeni kurulanlarla birlikte 18 birimden oluşan bu yapı içerisinde “Biyokimya Kürsüsü” de yer almış; kürsünün çekirdek kadrosu, Prof. Dr. Bedii Şakir (Toktay), Asistan Dr. Kamuran Ertürk ve Asistan Ethem Ersoy’dan oluşmuştur.

1970’li yıllarda Elazığ’da (1970), Istanbul’da (1972) ve Bursa’da (1978) üç yeni veteriner fakültesinin, daha sonra da 1980’li yıllarda Konya (1982), Van (1984) ve Kars’da (1985) üç yeni fakültenin kurulması sürecinde yüksek öğretim mevzuatı çerçevesinde uygulanan teşkilatlanma sonucunda Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümünün iki Anabilim Dalından birisi olmak üzere “Biyokimya- Fizyoloji Anabilim Dalı” ve buna bağlı “Biyokimya Bilim Dalı” kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlı- ğından, ilgili rektörlüklere gönderilen “Veteriner Fakültelerinde Eğitim ve Öğretim Planı ile İgili İlkeler” çerçevesinde 2’inci yılda okutulan ve 84 saati teorik, 84 saati pratik olmak üzere toplam 168 saatlik biyokimya dersine, zorunlu dersler arasında yer verilmiştir.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümünün, “Biyokimya-Fizyoloji Anabilim Dalının” iki bağımsız anabilim dalına ayrılması konusunda yaptığı 9 Şubat 1988 tarihli teklifi, Üniversite Senatosunun 22 Mart 1988 tarihli toplantısında görüşülmüş ve uygun görülerek Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin kabulünden sonra Biyokimya ve Fizyoloji Anabilim Dalları bağımsız yapılarına kavuşmuştur.

Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığına – 28 Eylül 1988 tarihinde – aynı zamanda Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümünün Başkanı olan Prof. Dr. Ethem Ersoy atanmıştır.

Kısaca Türkiye’de veteriner hekimliği eğitim-öğretiminde biyokimya dersleri, ilk veteriner okulunun kurulmasından çok kısa bir süre sonra müfredata alınmış ve o dönemden 1950’li yıllara kadar, farklı birimler tarafından ve değişik adlar altında okutulmuştur. İlk bağımsız biyokimya birimi, YZE Veteriner Fakültesinde 1952 yılında “Biyokimya Kürsüsü” adı ile yapılandırılmış; Kürsü, 1980’li yıllarda, önce Bilim Dalına ve ardından da Anabilim Dalına dönüştürülmüştür. Bu birimin akademik kadrosunu oluşturan öğretim elemanları, eğitim-öğretim, araştırma ve yayım etkinliklerinin yanı sıra, gerek 1970’li yıllardan itibaren açılmış olan diğer veteriner fakültelerinde biyokimya birimlerinin yapılandırılmasında ve gerekse bu birimlerde çalışacak olan bilim insanlarının yetiştirilmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir.