Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek eğitim reformları çerçevesinde Veteriner Yüksek Okulu olarak 1933’te tüm akademik ve idari personeli ile Ankara’ya nakledilmiş ve Yüksek Ziraat Entitüsü bünyesine dahil edilerek Veteriner Fakültesi adıyla yeniden isimlendirilmiştir. Ankara Üniversitesi’nin 1946’da kuruluşunu takiben Veteriner Fakültesi 1948’ de Ankara Üniversitesi’nin bir akademik birimi olmuştur.

Veteriner Fakültesi’nde, pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi’nin hedeflediği çağdaş kriterler şemsiyesi altında; Avrupa’daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki Veteriner Hekimlik Eğitimi yapan kuruluşlar arasında araştırma ve öğretim alanları üzerinde bilgi değişimini gerçekleştirmekte; Eğitim kurumları arasında öğrenci hareketliliğini ve öğretim materyallerinin gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’de uluslararası alanda rekabet edebilir düzeyde veteriner hekimlerin yetişmesini sağlamak ve bu amaçla eğitim öğretim faaliyetlerinin dünya standartlarında sağlanması temel hedefler arasındadır. Güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş nitelikli veteriner hekimler yetiştirmek fakültenin başlıca misyonunu oluşturmaktadır.