1 – Kan örnekleri Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerinde çalışan Veteriner Hekimler, İllerde Veteriner Hekim Meslek odalarına bağlı serbest Veteriner Hekimler ve İlçelerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalışan resmi Veteriner Hekimler, Devlet Haralarında ise TİGEM haralarında çalışan resmi Veteriner Hekimler tarafından bizzat alınmalıdır.

2 – Kan almada kullanılacak tüpler, iğneler ve her türlü malzeme temiz ve kuru olmalıdır.

3 – Kan, kedi, köpek, gibi küçük hayvanlarda 5 ml’lik, at, inek vb için ≈10 ml’lik vakumlu tüpe, tüpteki işaretli çizgiye kadar doldurulmuş olmalıdır.

4 – Gönderilecek kan örnekleri için uygun antikoagulan madde bulunduran vakumlu tüpler kullanılmalıdır.
– Tam kan analizi ( Alyuvar, akyuvar sayısı, hemoglobin miktarı, hematokrit, akyuvar formülü) için, K3EDTA içeren Mor kapaklı vakumlu tüpler,
– Kanama –Pıhtılaşma süresi tayini (aPPT,PT) Na3- Sitrat içeren Mavi kapaklı vakumlu tüp
– Alyuvar Çökme Hızı Tayini ( Sedimentasyon) için 0.4 ml, 0.129mol/L Na3- Sitrat içeren Siyah kapaklı vakumlu tüp
– Kan Gazları tayini için Li/NH4 Heparin içeren Yeşil kapaklı vakumlu tüpler kullanılmalıdır

5 – Uygun antikoagulanlı vakumlu tüplere alınmış olan kan en az 5-6 kez yavaşça alt üst
edilmeli ve pıhtı oluşumu engellenmelidir.

6 – Tüpler üzerine hayvana ait bilgiler (adı ve /veya kod no), kan alınış tarihi silinmeyecek bir kalemle yazılmalıdır.

7 – Kan alındıktan sonra hemen ya da en geç 24 saat içinde tanı laboratuarına ulaştırılmalı, bu süre zarfında +4 ºC’de (buzdolabında) muhafaza edilmelidir.

8 – Fakültemiz Merkezi Tanı Laboratuarına analiz için getirilen / gönderilen kan numunelerinde hangi hematolojik testler isteniyorsa yazılmalı veya hayvandaki hastalığa ait bilgiler açıkça belirtilmeli, kan alınış tarihi ve yapılması istenilen analizler ilgili forma yazılarak kanı alan Veteriner Hekim tarafından imzalanır ve/veya kaşelenir.

9 – Fakülte dışından analiz için laboratuvara gönderilecek kan örnekleri Veteriner Hekim
tarafından doldurulmuş bir üst yazı ile temiz, kırılmayacak ve bozulmayacak şekilde paketlenmeli ve soğuk zinciri (+4 ºC) altında gönderilmelidir.

10 – Laboratuvara gelen kan numuneleri laboratuvar şartlarında analizi yapacak kişi/kişiler tarafından yapılacak analizle uyumlu tüplere ve yeterli miktarda kan alınıp alınmadığı konusunda kontrol edilir.

11 – Uygun tüplere alınmamış ya da yeterli miktarda kan bulunmayan tüpler analize kabul
edilmez.

12 – Hemoliz olmuş veya fibrin pıhtısı içeren kan numuneleri kabul edilmez. Bu kontrolden sonra tüpler buzdolabına konur.

13 – Numune kabul noktasındaki ilgili sağlık personeli numuneyi ve formları/ üst yazıyı kontrol ettiğinde evrağı eksik, formu düzgün doldurulmamış, dekontu eksik veya olmayan, yazıda belirtilen sayıda kan tüpü çıkmadığı, kan numunesi uygun tüpte gönderilmediği veya bozuk olduğu durumlarda numuneler laboratuar tarafından kabul edilmez. Uygun olmayanlar reddedilir.