TARİHSEL GELİŞİMİ 

Türkiye’de bilimsel veteriner hekimliği eğitim-öğretimi; Tanzimat’ın ilânını izleyen Batılılaşma çabaları çerçevesinde, Prusyalı Veteriner Hekim Godlewsky tarafından 1842 yılında İstanbul’da “Askeri Baytar Mektebi”nin açılmasıyla başlamıştır. Bu Okul; kendisinden 47 yıl sonra yine İstanbul’da kurulan Sivil Veteriner Okulu ile 1921 yılında birleştirilmiş̧; yeni Okul, 1928 yılında “Yüksek Baytar Mektebi” adını almıştır.

Cumhuriyetin 10. Yılı kutlamaları çerçevesinde 30 Ekim 1933 tarihinde Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsünün (YZE) açılmasının ardından, İstanbul’da bulunan Yüksek Baytar Mektebi, Ankara’ya nakledilmiş; Kasım 1933’den itibaren “Baytar Fakültesi” adıyla, YZE çatısı altında eğitim-öğretime başlanmıştır. “Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanunu”nun 1937’de yürürlüğe konmasıyla birlikte Yasa’da geçen “veteriner” sözcüğüne uygun olarak Baytar Fakültesinin adı “Veteriner Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Ankara Üniversitesi’nin 1946’da kuruluşundan iki yıl sonra YZE Veteriner Fakültesi, 30 Haziran 1948 tarih ve 5234 sayılı Yasa ile Ankara Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, ikinci Veteriner Fakültesinin 1970 yılında Elazığ’da kuruluşuna dek ülkede veteriner hekim yetiştiren tek yüksek öğretim kurumu olma özelliğini korumuştur. O tarihten bugüne kadar da ana fakülte olarak kendisinden sonra kurulan diğer veteriner fakültelerinin çoğunun kuruluşuna ve eğitim-öğretim faaliyetlerine destek sağlamıştır.

GÖREVLERİ

Veteriner Fakültesi’nde, pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapılmaktadır.

GENEL BİLGİ

Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi’ nin hedeflediği çağdaş kriterler şemsiyesi altında; Avrupa’ daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki Veteriner Hekimlik Eğitimi yapan kuruluşlar arasında araştırma ve öğretim alanları üzerinde bilgi değişimini gerçekleştirmek; Eğitim kurumları arasında öğrenci hareketliliğini ve öğretim materyallerinin gelişmesini sağlamak amacı ile Avrupa Veteriner Hekimlik Değerlendirme Sistemine (Akreditasyon) başvurmuş ve Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) uzmanlar grubu tarafından değerlendirilerek ve sunduğu rapor kabul edilerek Avrupa’ da ziyaret edilen fakülteler listesine girmiştir.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 17-18 Nisan 2007 tarihlerinde Brüksel’de toplanan EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education – Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) ve FVE (Federation of Veterinarians of Europe – Avrupa Veterinerler Federasyonu) üyeleri tarafından oluşturulan JEC (Joint Education Committee – Ortak Eğitim Komisyonu) tarafından KURUMSAL ANLAMDA AKREDİTE EDİLMİŞTİR.

ÖNCEKİ DEKANLARIMIZ