TARİHÇE

Türkiye’de veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji konularına yönelik bilimsel ilgi 1842 yılında İstanbul’da ilk Veteriner Okulunun kurulmasıyla başlamış; bu konulara, 1842-1944 yılları arasında farklı bölümlerin, farklı hocaları tarafından değişik yöntemlerle ve farklı başlıklar altında yer verilmiştir.

İstanbul’daki Veteriner Okulu, 1933 yılında Ankara’da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE)’nün bir Fakültesi olarak buraya nakledilince Okul müfredatı yeniden düzenlenmiş; veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji dersleri YZE’nin Anatomi ve İç Hastalıkları Enstitüsü tarafından verilmeye başlanmıştır. Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji dersleri; veteriner hekimliği müfredatına zorunlu ders olarak 1944 yılında girmiştir. YZE Veteriner Fakültesi; 1948 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlandıktan sonra 1950 yılında Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü (VHT&D) bağımsız olarak kurulmuş; Nihal Erk, bu yeni Kürsünün ilk asistanı olmuş; 1963 yılında da kürsü asistanlığına Ferruh Dinçer atanmıştır. Bölümdeki araştırma faaliyetleri ve uluslararası çalışmalar 1970’li yıllarda dikkate değer bir düzeye ulaşmış; bölüm içerisinde bir müze kurulmuş ve iki yeni mezun veteriner hekim daha doktora çalışmalarına başlamıştır.

Yükseköğrenim Kanunu’nun yürürlüğe konmasını takiben eğitim programlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte; Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji bölümü kapatılmış; bölümün zorunlu dersleri seçmeli kategorisine alınmış; ayrıca; akademik personelin bölüm kadrolarına atanması engellenerek bilimsel araştırma olanakları da sınırlandırılmıştır.

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji; 1988 yılında Yükseköğretim Kurumu’nun onayı ile Temel Bilimler Bölümü çatısında yer alan Morfoloji Bölümü’nün bir bilim dalı olarak yeniden kurulmuş ve dersler bir kez daha zorunlu ders kategorisinde yer alacak şekilde veteriner hekimliği müfredatına dahil edilmiştir. Bu bilim dalı; 1993 yılında ayrı bir Anabilim Dalına dönüşmüş ve alana ilişkin lisansüstü çalışmalar tekrar başlamıştır. Anabilim Dalının akademik personeli; bu alanda kurulan yeni anabilim dallarının gelişimi ve kendi akademisyenlerinin yetiştirilmesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir.

VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Günümüzde Anabilim Dalında; zorunlu ders olarak veteriner hekimliği tarihi, deontoloji, veteriner hekimliği mevzuatı ve mesleki etik dersleri; seçmeli olarak ise veteriner hekimliği ve toplum ilişkileri dersi verilmektedir. Veteriner hekimliği tarihi dersinde; dünyada ve Türkiye’de antik çağlardan günümüze veteriner hekimliği mesleğinin devinimine ışık tutulması; öğrencilerin mesleğe uyum sağlaması ve retrospektif bakış açısına sahip veteriner hekimler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersleri alan öğrencilerin; mesleğin geleceği ile ilgili ulusal ve uluslararası ölçekte görüş sahibi olabilecekleri beklenmektedir. Mevzuat dersleri ağırlıklı olarak Türkiye’de veteriner hekimliği mesleğinin mevzuat hükümleri ve veteriner hekimlerin hayvan, hayvan sahibi, meslektaşlar ve toplumla ilgili görev, yetki ve sorumlulukları üzerinde durulmaktadır. Dersler; aynı zamanda ilgili Avrupa Birliği mevzuatı ile de desteklenmektedir. Diğer yandan hem teorik eğitim hem de vaka çalışmalarını içeren etik derslerinde; öğrencilerin iyi-kötü, doğru-yanlış, adil-adil olmayan arasındaki ayrımı yapabilmeleri ve etik karar verme sürecini doğru bir şekilde uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. Bu alanda Bilim Uzmanlığı ve  Doktora derecelerini kazanmak üzere Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü dersler de verilmektedir. 1955-2017 yılları arasında toplam 18 Doktora çalışması tamamlandığı Bölümde bugün itibariyle bir Profesör, bir Yardımcı Doçent ve iki Araştırma Görevlisi görev yapmakta; beş doktora öğrencisi lisansüstü eğitimine devam etmektedir.